فاند و بورسیه های تحصیلی

اسکالرشیپ آسان: فاند و بورسیه تحصیلی کمتر رقابتی

هر چه دانشجویان بیشتری با شرایط و ملزومات موقعیت فاند و بورسیه تحصیلی مطابقت می یابند، رقابت برای دریافت جایزه و کمک هزینه تحصیلی افزایش می یابد. و بورسیه تحصیلی کمتر رقابتی نخواهد بود.